Artikel 1: Definities

In de Algemene Voorwaarden van Itservicelimburg de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.2 Schriftelijk: hieronder wordt in deze voorwaarden verstaan correspondentie per brief of e-mail.

1.3 Klant: de partij aan wie het aanbod van Itservicelimburg is gericht, met wie Itservicelimburg de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan producten of diensten aan deze partij worden geleverd.

1.4 Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Itservicelimburg en klant.

1.5 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Itservicelimburg en klant.

1.6 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, die schriftelijk zowel mondeling is bevestigd, met betrekking tot de Diensten van Itservicelimburg. Electroisch geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder inbegrepen.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en andere rechtshandelingen , ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn bevestigd, betreffende levering door Itservicelimburg van Producten en/of Diensten aan of ten behoeve van Klant.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Producten en/of Diensten die Itservicelimburg geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan klant levert, alsmede op Producten en/of Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Itservicelimburg door een derde aan Klant worden geleverd.

2.3 Mogelijke afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Itservicelimburg en de Klant zijn overeengekomen.

2.4 Itservicelimburg wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant van de hand.

2.5 Indien er voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Itservicelimburg en de Klant zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.6 Indien de opdrachtgever zich registreert bij Itservicelimburg, garandeert de opdrachtgever achttien (18) jaar of ouder te zijn of toestemming te hebben van één (1) of meerdere wettelijke vertegenwoordiger(s).

2.7 Itservicelimburg behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk aan de wederpartij bekend gemaakt. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking één (1) maand na bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een fundamentele wijziging in de Algemene Voorwaarden, heeft hij het recht de Overeenkomst op te zeggen voor en tegen de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden.

Artikel 3: Aansprakelijkheid Itservicelimburg

3.1. De aansprakelijkheid van Itservicelimburg voor directe schade geleden door klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Itservicelimburg van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Itservicelimburg, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die de klant onder deze Overeenkomst per maand verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 10% van het totale bedrag inclusief BTW, met een maximumbedrag van duizend (1000) euro.

3.2. Aansprakelijkheid van Itservicelimburg voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

3.3 De aansprakelijkheid van Itservicelimburg wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien de klant Itservicelimburg onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Itservicelimburg in staat is adequaat te reageren.

3.4 Itservicelimburg is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

3.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade binnen 5 werkdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Itservicelimburg meldt.

3.6 Opdrachtgever vrijwaart Itservicelimburg voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Itservicelimburg geleverde zaken, materialen of resultaten.

Artikel 4: Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Alle rechten van Intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, Offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Itservicelimburg of diens licentiegevers. De klant verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst.

4.2 De Klant onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de Programmatuur en de daarbij behorende andere materialen.

4.3 Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Programmatuur.

4.4 Partijen kunnen in afwijking van het bovenstaande per nadere Overeenkomst bepalen dat Itservicelimburg het Intellectuele eigendom zal overdragen. Deze overdracht geschiedt onder de voorwaarde dat Opdrachtgever alle facturen heeft betaald, die op de betreffende resultaten betrekking hebben.

4.5 Voor zover voor de overdracht van de in artikel 6.5 bedoelde rechten een nadere akte vereist is, zal Itservicelimburg een zodanige akte op eerste verzoek van de klant ondertekenen. Artikel 6.5 is onverkort van toepassing.

Artikel 5: Overmacht

5.1 Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog(sgevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstroming, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval van de elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of -elektriciteitsnetwerk van anderen, kabel breuken, aanvallen op een netwerk/server waaronder DDoS en DoS, storingen in de voor Itservicelimburg belangrijke netwerken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering/langdurige afwezigheid van nakoming door leveranciers van wie Itservicelimburg bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is.

Artikel 6: no cure no pay garantie

6.1 De zogenaamde “no cure no pay” garantie houdt in dat de klant geen kosten verschuldigd is aan Itservicelimburg over diensten of producten die ondegelijk zijn, echter is dit alleen van toepassing mits deze diensten of producten door gebrek aan kennis of ervaring van Itservicelimburg en of medewerkers ondeugdelijk zijn.

6.2 De zogenaamde “no cure no pay” garantie is niet van toepassing indien er een dienst verleend is waarbij systemen en of producten die door derde geleverd zijn niet deugdelijk zijn.

6.3 Indien een klant beroep wilt doen op de “no cure no pay garantie” is dit alleen mogelijk binnen zeven (7) dagen na afname van de desbetreffende dienst en of producten.

6.4 indien er op een “no cure no pay garantie ” beroep is gedaan door de klant en Itservicelimburg hier mee akkoord is gegaan zullen alle bijkomende kosten naast geleverde diensten en of producten zoals: voorrijkosten, administratie kosten en eventuele andere kosten binnen het geen dat is overeengekomen tussen Itservicelimburg en de klant als nog in rekening gebracht worden voor de klant.

Artikel 7: tarieven

7.1 onze tarieven zijn inclusief btw, exclusief bijkomende kosten zoals: verzendkosten, voorrijkosten en administratiekosten en heffingen zoals verwijderingsbijdrage of kopieerheffing. Deze zullen overigens tijdig, voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld.

7.2 gedurende de periode dat het geen dat overeengekomen is geldt zullen de tarieven van producten en of diensten niet verhoogd worden, tenzij deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen.

7.3 tenzij anders aangegeven is er op al onze diensten die per uur betaald worden een minimum afname van 1 uur.

Artikel 8: betalingen

8.1 tijdens de afname van een dienst en of product zullen Itservicelimburg en de klant overeen stemmen of de betaling per incasso of per factuur zal plaatsvinden. Indien de betaling factuur plaats vindt zal de klant deze binnen 24 ontvangen van Itservicelimburg.

8.2 tenzij anders aangegeven zullen betalingen per factuur zullen een termijn van tien (10) dagen voldaan moeten worden, indien dit niet het geval is en de klant Itservicelimburg niet tijdig per e-mail op de hoogte heeft gesteld zal er nieuw betaalverzoek worden verzonden naar de klant van het verschuldigde bedrag (alle kortingen op het genoten bedrag zullen vervallen), indien deze herinnering alsnog niet volgens termijn betaald word volgt er een tweede herinnering van het verschuldigde bedrag plus €40,- administratie kosten. Indien deze tweede betaling niet voldaan wordt zal de afhandeling van de betaling uit handen worden gegeven aan een incassobureau, met alle bijkomende kosten en gevolgen voor de klant.

Artikel 9: terugboekingen

9.1 Itservicelimburg verplicht Klant nimmer gebruik te maken van de terugboekfunctie voor het terugboeken van betaald geld aan Itservicelimburg.

9.2 Indien de klant gebruik maakt van deze terugboekfunctie, wordt het totale teruggeboekte bedrag plus €49,- per transactie administratiekosten in rekening gebracht. De klant heeft veertien (14) dagen de tijd voor het betalen van het totale teruggeboekte bedrag plus overige administratiekosten, waarna deze uit de handen zal worden gegeven aan een incassobureau, met alle bijkomende kosten en gevolgen voor de Klant.

Artikel 10: Annulering

10.1 het annuleren van een gemaakte Afspraak is kosteloos tot 24 uur voor het afgesproken tijdstip, indien een afspraak voor het leveren van diensten en of producten wordt geannuleerd na 24 uur voor de afspraak zullen de diensten en overige kosten in rekening gebracht worden. kosten voor producten zullen niet in rekening gebracht worden.

10.2 indien De klant zich niet op overeengekomen adres bevind tijdens het overeengekomen tijdstip van afspraak, zullen wij dit zien als een annulering en zal al het bovenstaande van kracht zijn.

Artikel 11: geleverde producten

11.1 producten en licenties die door Itservicelimburg of derden zijn geleverd of besteld/aangevraagd door de klant kunnen niet geannuleerd worden en zullen dus altijd in rekening gebracht worden.

11.2tevens is de zogenaamde “no cure no pay garantie” niet van toepassing op geleverde producten .

Artikel 12: Overeenkomsten

12.1 indien er een schriftelijke overeenkomst omtrent maandelijkse leveringen van diensten en of producten is gemaakt tussen itservicelimburg en de klant, zal de klant deze overeenkomst tenminste 2 maanden voor de afloop datum schriftelijk moeten opzeggen. Indien dit niet gebuert is onthoud itslimburg het recht deze overeenkomst 12 maanden te verlengen.

12.2 Schriftelijke overeenkomsten omtrent de maandelijkse levering van diensten en of producten zijn altijd minimaal 6 maanden geldig, binnen deze periode kan itslimburg en of de klant ook geen opzegging doen tenzij beide partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.

12.3 Bij het afsluiten van een schriftelijke overeenkomst op maat met IT serivce Limburg zal een bedrag van 37.50(euro) in rekening worden gebracht als afsluitkosten.

Artikel 13: contact

13.1 itservicelimburg garandeert dat zodra er een afspraak formulier ingevuld word op www.itservicelimburg.nl/afspraakmaken.php dat er binnen 24 uur contact opgenomen wordt met de desbetreffende persoon.

13.2 indien itservicelimburg een ongebruikelijke drukte ervaart is 17.1 niet geldig

13.3 indien de genoemde “klant” in 17.1 telefonisch niet bereikbaar is op het moment dat itservicelimburg contact probeert te leggen is 17.1 niet geldig

13.4 11.1 itservicelimburg is gerechtigd om alle inkomende berichten van de klant te blokkeren indien deze respectloze/haatdragende berichten verzend en/of misbruik maakt van het systeem.

Artikel 14: Geheimhouding

14.1 De bij Itservicelimburg ingevulde gegevens zullen slechts worden gebruikt voor intern gebruik: het verbeteren van de inhoud op onze website, het op de hoogte stellen van nieuwe updates, recente bestellingen of facturen en het klanten-paneel. Meer info op www. Itservicelimburg.nl/privacy

14.2 eventueel verkregen wachtwoorden en persoonlijke gegevens door Itservicelimburg en medewerkers tijdens diensten zullen niet opgeslagen en nooit gebruikt worden buiten de diensten.laatst bijgewerkt op: 25-01-2019